Corrupció en el sector públic

Les administracions públiques i altres entitats del sector públic estan obligades a contractar obres, serveis i subministraments, entre d'altres prestacions, seguint de forma rigorosa els procediments establerts al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de º4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la seva normativa de desenvolupament. Aquests procediments de contractació, segons la norma, s'han d'ajustar als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats entre d'altres. No obstant això, són moltes les entitats públiques que contracten fent cas omís a les previsions de la Llei o bé que aproven i publiquen una licitació en frau de llei, manipulant el procediment de contractació des de l'inici perquè en realitat ja saben des d'un principi qui serà l'adjudicatari del contracte corresponent.

De la mateixa manera, per a la concessió de subvencions també hi ha una normativa d'obligatòria aplicació, la Llei General de Subvencions, a nivell estatal, i la Llei de Finances de la Generalitat de Catalunya, a nivell autonòmic. En conseqüència, hi ha corrupció en la concessió de subvencions si aquesta es porta a terme prescindint completament del procediment legal establert o en frau de llei.