Corrupció Judicial

Corrupció judicial

Són accions constitutives de corrupció judicial la no subjecció rigorosa a la Llei i al Dret en el desenvolupament de les funcions inherents al seu càrrec.

Corrupció legislativa

Corrupció legislativa

Es produeix corrupció legislativa quan els poders públics, actua afavorint l'interès particular en comptes de l'interès públic o bé actuen contravenint normes jeràrquicament superiors, com la Constitució Espanyola.

Corrupció policial

Corrupció policial

Entenem per corrupció policial l'abús de poder, de funcions o de mitjans per a l'obtenció d'un profit econòmic o de qualsevol altra classe.

Corrupció en el sector públic

Corrupció en el sector públic

Les administracions públiques i altres entitats del sector públic estan obligades a contractar obres, serveis i subministraments, entre altres prestacions.

Corrupció urbanística i mediambiental

Corrupció urbanística i mediambiental

La corrupció urbanística i mediambiental és l'abús de poder dels càrrecs públics vinculat a l'especulació immobiliària i l'incompliment de la normativa urbanística i mediambiental amb l'objectiu d'enriquir-se il·lícitament.

Altres tipus de corrupció

Altres tipus de corrupció

La veritat és que hi hagi tants formes de corrupció com sectors hi ha relacionats amb les funcions públiques i fonts de procedència pública.