Altres tipus de corrupció

Si bé en aquest apartat hem volgut oferir exemples dels tipus més comuns de corrupció que es produeixen al nostre país, és cert que es tracta d'un llistat descriptiu amb efectes no limitadors. La veritat és que hi ha tants formes de corrupció com sectors hi ha relacionats amb les funcions públiques i fonts de procedència pública.

A més, des de la publicació al BOE de la Llei 5/2010, la qual va suposar una important modificació del Codi Penal, s'ha de dissociar el terme corrupció de la figura del funcionari públic o del poder públic. Aquesta Llei afegeix un nou precepte al llibre segon del Codi penal, amb el títol "Corrupció entre particulars", l'article 286 bis. En conseqüència, el terme corrupció ara també és vàlid per conductes en les quals l'infractor és una persona física particular o, fins i tot, persones jurídiques.

Corrupció particular en directius d'empreses